روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی ندارداز پیامبران اولوالعزم الهی می باشد؟

از پیامبران اولوالعزم الهی می باشد؟

۲۳٫ محمد(ص) و مسیح(ع)

۲۴٫ نوح(ع) و موسی(ع)

۲۵٫ ابراهیم(ع)

۲۶٫ همه موارد

معنای اولوالعزم: “عزم” به معنای اراده محکم و استوار، صبر، وفای به عهد، قصد و تصمیم و حکم و شریعت است. و “اولو” به معنای صاحبان است. از این رو به پیامبران اولوالعزم، صاحبان عزم گفته اند. برخی از قرآن پژوهان و مفسرین “عزم” را به معنای حکم و شریعت دانسته اند. علامه طباطبائی(ره) می فرماید که: “حق همین معنا است و در روایات ائمه(ع)، نیز عزم به این معنا تفسیر شده”. ۲ـ تعداد انبیاء: در خصوص تعداد انبیا اولوالعزم بین قرآن پژوهان و مفسرین اختلاف است.عدّه ای معتقدند که همه پیامبران اولوالعزم هستند و برخی دیگر را عقیده این است که پیامبران اولوالعزم، رسولان هجده گانه ای هستند که نامشان در آیات ۸۳ تا ۹۰ سورة‌ انعام آمده است. همچنین بعضی دیگر تعداد انبیاء اولوالعزم را هفت، نه، پنج، چهار و سیصد و سیزده نفر ذکر کرده اند.قرآن پژوهان و مفسرین شیعه با بهره گیری از آیات و روایات، انبیاء اولوالعزم را پنج نفر ذکر کرده اند.علامه طباطبایی می فرمایند: “صاحبان حکم و شریعت پنج نفرند، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص)”. برای این که قرآن صاحبان شریعت را همین پنج نفر دانسته و می فرماید: “شرع لکم من الدّین ما وصی به نوحاً و ما اوحینا الیک، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی؛ آیینی برای شما تشریح کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و بر ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم”. همچنین در آیه ای دیگر بعد از نام بردن انبیاء به صورت جمع، نام این پنج پیامبر را بیان می کند: “و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم اخذنا منهم میثاقاً غلیظا؛ به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم، و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، از همه آن ها پیمان محکمی گرفتیم”. و این دلیل بر خصوصیت ویژه این پنج پیامبر می کند که دیگر پیامبران فاقد آن بوده اند و آن هم صاحب حکم و شریعت بودن آن ها است.روایات فراوانی در منابع شیعه و اهل سنّت نقل شده است که پیامبران اولوالعزم همین پنج نفر هستند. چنان که از امام سجاد و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) آمده است: “منهم خمسة “اولوالعزم”: اولهم نوح، ثم ابراهیم، ثم موسی، ثم عیسی، ثم محمد(ص)؛ اولوالعزم از انبیاء پنج نفرند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص)”. راوی از امام سجاد(ع) سؤال می کند: “چرا آن ها اولوالعزم نامیده شدند؟ امام در پاسخ می‌فرماید: “زیرا آن ها مبعوث به شرق و غرب و جن و انس شدند”.از امام صادق(ع) دربارة معنای اولوالعزم آیة “فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل”، سؤال شد، فرمودند: “عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص)”. سؤال نمودند چرا اولوالعزم هستند؟ فرمودند: “چون نوح با کتاب و شریعت مبعوث شد و هر پیامبری که بعد از نوح(ع) آمد، به کتاب نوح و شریعت و روش او بود، تا آن که ابراهیم(ع) با صحف و با عزم بر ترک کتاب نوح آمد، سپس هر پیامبری که بعد از ابراهیم(ع) آمد با شریعت و روش و صحف او بود، تا آن که موسی(ع) با تورات و به عزم ترک صحف آمد. سپس هر پیامبری که بعد از موسی آمد تورات و شریعت و روش موسی را [در پیش] گرفت تا آن که عیسی(ع) با انجیل وعزم ترک شریعت موسی و روش او آمد. سپس هر پیامبری که بعد از عیسی آمد شریعت و روش او را گرفت، تا آن که حضرت محمد(ص) با قرآن و شریعت و روش خود آمد. پس حلال او حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت. این ها رسولان اولوالعزم هستند. اهل سنّت نیز از ابن عباس نقل کرده اند که پیامبران اولوالعزم پنج نفر هستند ـ پیامبر(ص) و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی.


برچسب :

پاسخ