روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی ندارد



توفان خورشیدی چیست؟

فعایت های خورشیدی هر ۱۱ سال یکبار به اوج خود می رسد و در حال حاضر در ابتدای زمان اوج این فعالیت ها قرار داریم.

امیراله مانی ، کارشناس نجوم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت :در اثر فعایت های خورشیدی یک سری مواد و ذرات باردار مثل یون به فضا پرتاب می شوند که برخی از آنها بسته به میزان قدرت پرتاب به زمین هم رسیده و تا انتهای منظومه شمسی نیز می روند.

وی افزود:به دلیل وجود نیروی مغناطیسی در قطبین زمین این ذرات روی قطب جنوب و شمال کره زمین تاثیر می گذارند و موجب ایجاد شفق های قطبی می شوند .

اله مانی تاکید کرد: علاوه بر ایجاد شفق های قطبی گاهی روی لوازم مغناطیسی مانند رادیو و موبایل اثر گذار هستند و کشور هایی مانند کانادا، سویس و سوئد که نزدیک قطبین قرار دارند بیشتر با این مشکلات مواجه اند.

وی تصریح کرد: این اتفاق زمانی که فعالیت های خورشیدی افزایش می یابد بیشتر می شود و به طور معمول هر ۱۱سال یکبار ما می توانیم شاهد آن باشیم و در حال حاضر در ابتدای زمان اوج این فعالیت ها هستیم.

* ساکنان شمال انگلیس شاهد وجود نوار های سبز در آسمان کشور خود هستند

وی علت به وجود آمدن این شفق های قطبی را برخورد ذرات بار دار خورشیدی با جو زمین دانست و عنوان کرد: این شفق زیبا در شمال انگلیس در آسمان به صورت نوار های سبز رنگ قابل رصد است.

وی یاد آور شد: فعایت های خورشیدی تبدیل اتم هلیم به هیدروژن می باشد و این همان عمل انرژی هسته ای است که ما انسان ها در زمین انجام می دهیم.

اله مانی خاطر نشان کرد: لکه های خورشیدی نقاط سرد خورشید هستند که در زمان فعایت های خورشیدی افزایش می یابد که با تلسکوپ و ابزار ابتیکی قابل رصد است.

منبع: تابناک


برچسب :

پاسخ