روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی ندارداین سخن از کیست؟ «چهار چیز از گنجهای نیکی است :کتمان حاجت،کتمان صدقه،کتمان مرض و کتمان مصیبت»

امام باقر (ع)
أربعٌ مُن کُنوزِ البِرِّ: کِتمانُ الحاجةِ، و کِتمانُ الصَّدقةِ، و کِتمانُ الوَجَعِ ، و کِتمانُ المُصیبةِ
چهار چیز از گنجهای نیکی است: نهادن داشتن نیاز، نهانی دادن صدقه، نهان داشتن درد، و نهان داشتن مصیبت
امام محمدباقر(ع)۱-امام باقر (ع) :  من یصحب صاحب السوء  لا یسلم و من یدخل  مداخل السو ء  یتهم و من لا یملک لسانه  یندم

هر که با دوست بد همنشینی کند سالم نمی ماند  ، وهرکه به مکانهای بد درآید آماج تهمت میشود  و هر که گفتار خود را مهار نکند  ،پشیمان گردد .

۲-امام باقر (ع) :اربع من کنوز البر ، کتمان الحاجة و کتمان الصدقه  و کتمان الوجع و کتمان المصیبه

چهار چیز از گنجهای نیکو کاری است : پنهان داشتن حاجت ،صدقه پنهانی ، نهان داشتن درد و نهان داشتن مصیبت

احادیثى از پیامبر ص آفت حسب و نسب، افتخار کردن است.

آفت دین، هواپرستى است.

آفت زیبایى، خودپسندى و کبر است.

آفت سخاوت، منّت است.

آفت سخن، دروغ است.

آفت شجاعت، ستم است.

آفت عبادت، سستى است.

آفت علم، فراموشى است.

آنچه بیش از همه، بر شما بیم دارم، هواپرستى و آرزوى دراز است؛ چه خواهش دل، سد راه حق است، وآرزوى دراز، آخرت را بدست فراموشى مى‏سپارد.

آنچه در راه حفظ آبرو مصرف شود، ثواب صدقه دارد.

آنکه خدا به وى وسعت دهد و بر عائله‏اش تنگ گیرد، از ما نیست.

آنکه طمعش اندک است، بدنى سالم و دلى با صفا دارد؛ طمّاع جسمى رنجور و قلبى سنگین دارد.

احترام عالمى که به علمش عمل کند، چون احترام شهدا و صدیقین است.

اخلاق خوش، گناه را آب مى‏کند، چنانکه آفتاب یخ را.

اخلاق نیک، برکت است و اخلاق بد، شوم.

از اسباب آمرزش، خشنود کردن برادر مؤمن است.

از خوشبختى انسان این است که شبیه پدر باشد.

ادب این است که صاحب خانه، مهمان را تا دم در بدرقه کند.

از جمله اسباب آمرزش، سلام کردن و خوش زبانى است.

از جمله سخنانى که مردم از پیغمبران گذشته بخاطر دارند این است که؛ اگر حیا ندارى، هر چه خواهى بکن.

از خوشبختى‏ها، اخلاق نیکوست.
از دروغگویى همین بس، که هر چه شنیدى نقل کنى.

از گنج‏هاى نیک، کتمان مصیبت، مرض و صدقه است.

از مال مردم طمع بگیر تا همه تو را دوست بدارند، از دنیا علاقه برگیر تا خدا دوستت بدارد.

از نادانى همین بس، که هر چه مى‏دانى اظهار کنى.

از همه بهتر آن است که سرعت سیر عمر را بداند و آماده رفتن شود.

اساس عقل پس از ایمان به خدا، دوستى با مردم است.

اطاعت هیچ کس در معصیت خدا جایز نیست.


برچسب :

پاسخ