سایت اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردپر کردن اظهار نامه مالیاتی

به گزارش واحد مرکزی خبر ، سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مالیاتی که در اجرای توافق خوداظهاری مالیات عملکرد پارسال تا ۳۱ تیر اظهار نامه ارائه کرده اند و مشمول دوره های قبلی مالیات بر ارزش افزوده هستند ، خواست حداکثر تا ۳۱ شهریور برای ثبت نام و تسلیم اظهار نامه در نظام مالیات […]

ادامه نوشته پر کردن اظهار نامه مالیاتی .

برچسب :