www.hrmnet.tbzmed.ac.ir

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی ندارداستخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز شهریور ۹۰

. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز در نظر دارد بر اساس مفاد بند ۱۵ مصوبه شماره ۳۱ مورخه ۱۸/۱۲/۸۹ هیئت امناء برای تأمین نیروی کارشناسی مورد نیاز خود تعداد ۲۰ نفر از افراد واجد شرایط زیر را از طریق مصاحبه تخصصی و گزینش با عقد قرارداد کارمشخص و بصورت تمام وقت […]

ادامه نوشته استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز شهریور ۹۰ .

برچسب :